40 സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കര്‍ത്താവിനെവാഴ്‌ത്തുവിന്‍; എന്നേക്കും അവിടുത്തെ പാടിപ്പുകഴ്‌ത്തുവിന്‍. 1. 44 When news from the east and the north terrifies him, he shall set out with great fury to slay and to doom many. 12. Please contact Admin for any complaints regarding copyright issues. എന്‍െറ ദൈവമേ, അങ്ങ്‌ചെവി ചായിച്ച്‌ കേള്‍ക്കണമേ! Malayalam Bible books: choose the book you wish to read or listen to 19 O Lord, hear! 24 And Daniel said: I adore the Lord my God: for he is the living God: but that is no living god. 54 ഭൂമിയില്‍ വളരുന്ന സമസ്‌തവസ്‌തുക്കളുംകര്‍ത്താവിനെ വാഴ്‌ത്തട്ടെ! കര്‍ത്താവേ, ക്‌ഷമിക്കണമേ! The New American Bible is widely read among Catholics in the USA. 20. 8 So I was left alone, seeing this great vision. ബാബിലോണ്‍ദേശത്തെ ദൂരാ താഴ്‌വരയില്‍ അവന്‍ അതു സ്‌ഥാപിച്ചു. 80 O all ye fowls of the air, bless the Lord: praise and exalt him above all for ever. Even though nearly half of Daniel was composed in Aramaic, the Hebrew Canon for Judaism retained all of the book except the Greek text: the Song of the Three Young Men (3:24-90) and the Appendix - Chapter 13, which contained the beautiful story of Susanna, as well as Chapter 14 on Bel, the Dragon, and the Rescue of Daniel. 46 And he cried out with a loud voice I am clear from the blood of this woman. 20 In any question of wisdom or prudence which the king put to them, he found them ten times better than all the magicians and enchanters in his kingdom. A list of Daily prayers in different languages, Lord Jesus, let Your prayer of unity for Christians For he is the living and eternal God for ever: and his kingdom shall not be destroyed, and his power shall be for ever. 30 The same night Belshazzar the Chaldean king was slain. 82 O ye sons of men, bless the Lord: praise and exalt him above all for ever. അനന്തമായ സ്‌തുതിക്കുംമഹിമയ്‌ക്കും അര്‍ഹനാണ്‌. No strength remained in me; I turned the color of death and was powerless. For years he shall have nothing to do with the king of the north. 7. നിന്‍െറ ഈ ദാസന്‍മാരെ പത്തു ദിവസത്തേക്കു പരീക്‌ഷിച്ചു നോക്കൂ; ഞങ്ങള്‍ക്കു സസ്യഭക്‌ഷണവും ജലവും മാത്രം തരുക. 21 The he-goat is the king of the Greeks, and the great horn on its forehead is the first king. 31 Now Susanna was exceeding delicate, and beautiful to behold. 42 മഴയേ, മഞ്ഞേ, കര്‍ത്താവിനെ വാഴ്‌ത്തുവിന്‍; എന്നേക്കും അവിടുത്തെ പാടിപ്പുകഴ്‌ത്തുവിന്‍. 14 Now when the king had heard these words, he was very much grieved, and in behalf of Daniel he set his heart to deliver him and even till sunset he laboured to save him. 94 And the nobles, and the magistrates, and the judges, and the great men of the king being gathered together, considered these men, that the fire had no power on their bodies, and that not a hair of their head had been singed, nor their garments altered, nor the smell of the fire had passed on them. ഷദ്രാക്‌, മെഷാക്‌, അബെദ്‌നെഗോ എന്നീ മൂന്നുപേരും ബന്‌ധിതരായി ജ്വലിക്കുന്നതീച്ചൂളയില്‍ പതിച്ചു. അവിടുന്ന്‌ ഞങ്ങളെ നിന്‍െറ കൈയില്‍നിന്നു മോചിപ്പിക്കും. രാജാവ്‌ ഷദ്രാക്കിനെയും മെഷാക്കിനെയും അബെദ്‌നെഗോയെയും ബാബിലോണ്‍ പ്രവിശ്യയില്‍ ഉന്നതസ്‌ഥാനങ്ങളില്‍ നിയമിച്ചു. 45 He shall pitch the tents of his royal pavilion between the sea and the glorious holy mountain, but he shall come to his end with none to help him. 40 And the fourth kingdom shall be as iron. The Catholic Bible is the Bible comprising the whole 73-book canon recognized by the Catholic Church, including the deuterocanonical books. 25 And he shall speak words against the High One, and shall crush the saints of the most High: and he shall think himself able to change times and laws, and they shall be delivered into his hand until a time, and times, and half a time. 39 And after thee shall rise up another kingdom, inferior to thee, of silver: and another third kingdom of brass, which shall rule over all the world. 8 And presently at that very time some Chaldeans came and accused the Jews, 7 Upon this therefore, at the time when all the people heard the sound of the trumpet, the flute, and the harp, of the sackbut, and the psaltery, of the symphony, and of all kind of music: all the nations, tribes, and languages fell down and adored the golden statue which king Nebuchadnezzar had set up. 30 And they cast him into the den of lions, and he was there six days. O Lord, pardon! 13 Then they answered, and said before the king: Daniel, who is of the children of the captivity of Judah, hath not regarded thy law, nor the decree that thou hast made: but three times a day he maketh his prayer.